Basın: 01317823

PİYASADAN HAZIR PİŞİRİLMİŞ EKMEK ALIMI

17’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Piyasadan Hazır Pişirilmiş Ekmek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/59548

 

1-İdarenin
a) Adresi : 17’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI BAYBURT MERKEZ/BAYBURT
b) Telefon ve faks numarası : 4582119309 – 4582117031
c) Elektronik Posta Adresi : 4mottug@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Mart 2021 -31 Aralık 2021 tarihleri arası 65.000 KG EKMEK (PİŞMİŞ 250 GR LIK) alımı günlük ihtiyaçlar nispetinde tebligatla alım yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 17 nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı General Bedrettin DEMİREL Kışlası Tşn. (Tük.)-304 Mal Saymanlığı Depoları veya Mutfağı Merkez Bayburt
c) Teslim tarihleri : Ekmek (Pişmiş 250 Gr. lık) için 10.3.1. maddesinde belirtilen teslim tarihlerinde Mal Saymanlığının vereceği tebligatlarla işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde, işe başlama tarihi belirtilen tarihler olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk günden itibaren (ilk gün dahil) işe başlanacak/mal teslim edilecek ve iş her halükarda 31.12.2021 tarihinde son bulacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 17 nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı Merkez / BAYBURT
b) Tarihi ve saati : 11.03.2021 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 17 nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı Merkez / BAYBURT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar